Internationale dag tegen de ouderenmishandeling

De World Elder Abuse Awareness Day is in het leven geroepen door de Wereld Gezondheidsraad van de Verenigde Naties. De eerste WEAAD werd op 15 juni 2006 georganiseerd. De VN wil de wereld bewust maken van het feit dat er ouderenmishandeling bestaat en dat het uitgebannen moet worden. Ouderenmishandeling is niet alleen lichamelijke of psychische mishandeling. Ook verwaarlozing, financiële uitbuiting en seksueel misbruik vallen eronder.

Aandacht functionaris Ouderenmishandeling bij Veilig Thuis Gerda Nuiten: ‘Ouderenmishandeling komt voor in huiselijke kring, maar ook in een zorginstelling. In huiselijke kring betekent het: mishandeling door partners, ex-partners, kinderen, familieleden of huisvrienden. Dit is een vorm van huiselijk geweld. In een zorginstelling gaat het om mishandeling door beroepskrachten in de zorg.

Er kan sprake zijn van opzettelijke mishandeling, maar dit is niet altijd het geval. Soms kunnen mensen de zorg voor hun naasten (mantelzorg) of voor cliënten niet meer aan. Hun gedrag kan dan ontsporen. Dit kan leiden tot onverantwoorde zorg.’

Een van de meest voorkomende vormen van ouderenmishandeling is financiële uitbuiting. Per jaar worden er ongeveer 30.000 ouderen slachtoffer van financieel misbruik. Familieleden, vrienden of buren maken op een ongepaste manier gebruik van de bezittingen van (zorgafhankelijke) ouderen. Er worden spullen gestolen, eigendommen verkocht of de oudere wordt financieel kort gehouden. Meestal zijn het eenzame, kwetsbare ouderen die nauwelijks een netwerk hebben.

Gerda Nuiten: ‘Door goede samenwerking met andere professionals, zoals bewindvoerders en mentoren is het mogelijk ouderenmishandeling te stoppen. Veilig Thuis heeft bijvoorbeeld een aanvraag mentorschap en bewindvoering gedaan in een situatie waar duidelijke signalen waren van financiële uitbuiting. Zowel Veilig Thuis als de betrokken ketenpartners zijn gehoord door de rechtbank. De rechter heeft een beschikking afgegeven voor bewindvoering en mentorschap. Die mijnheer woont nu veilig in een verpleeghuis.

Veilig Thuis West-Brabant is het advies- en meldpunt voor iedereen die met huiselijk geweld te maken heeft of krijgt. Ook als er alleen een vermoeden bestaat kan er contact worden opgenomen met Veilig Thuis. Professionals moeten bij ouderenmishandeling in de huiselijke kring de verplichte meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling volgen. In de meldcode staat wat zij moeten doen bij (vermoedens van) geweld tegen ouderen in huiselijke kring. Veilig Thuis is te bereiken via: 0800-2000 of via de website www.veiligthuiswestbrabant.nl.